រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

Emo ទារកបឺតជញ្ជក់វាយ៉ាងជ្រៅ

ឆ្កេញីសក់ខ្មៅងងឹតមួយក្បាលដែលខ្ញុំទទួលបានមុខ emo របស់នាងត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងពេលដែលនាងកំពុងបឺតជញ្ជក់ និងបំពង់កដែលមិនអាចយល់បានមុនពេលមានទឹកកាម។

រយៈ:

04:11

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច