រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ប៍នតង់ដេងកំពុងបឺតជញ្ជក់មាត់

ប៍នតង់ដេងខ្នាតតូចដែលមានមុខព្រៃផ្សៃខ្លាំងកំពុងធ្លាក់ចុះនៅលើចាប។ នាងកំពុងបៀមគាត់។

រយៈ:

04:57

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច