រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

នារីជនជាតិចិនស្អាតណាស់ បង្កើតវីដេអូសិចសប្បាយៗនៅផ្ទះបន្ទាប់ពីធ្វើការ សូមរីករាយ

មិត្តភ័ក្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ជនជាតិជប៉ុនដ៏មានតម្លៃមួយផ្សេងទៀតដែលរួមចំណែកដល់ពិភពលោករបស់យើង សូមរីករាយ

រយៈ:

04:07

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច