រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

កូនមាន់យកមាន់មកលើគ្រែ

ឆ្កេញីដ៏ល្អមួយក្បាលកំពុងលូនចូលអូតូម៉ង់ ហើយនាងថ្ងូរដូចឆ្កួត ខណៈនាងត្រូវបានទម្លាយ។

រយៈ:

06:38

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច