រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ក្មេងជំទង់រីករាយបន្ទាប់ពីងូតទឹក

គូស្នេហ៍​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​កំពុង​ធ្វើ​រឿង​ផ្ទះ​មួយ​បន្ទាប់​ពី​ងូតទឹក​រួមគ្នា។ ពួកគេកំពុងរួមភេទ។

រយៈ:

08:00

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច