រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ប្រពន្ធ​ជប៉ុន​ស្អាត​ធ្វើ​សិច​ក្តៅ​ជាមួយ​ប្ដី​ហើយ​ចែក​ចាយ​តាម​អ៊ីនធឺណិត

មិត្តភ័ក្តិជនជាតិជប៉ុនដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតដែលរួមចំណែកដល់ពិភពលោកដ៏ល្អប្រសើរ សូមរីករាយ

រយៈ:

14:59

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច