រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ប្រពន្ធ​កូន​ក្រមុំ​សក់​ទង់ដែង​ស្អាត​ណាស់​ដើរ​ស្រាត​ក្បែរ​សួន​ធម្មជាតិ​សាធារណៈ រួច​ជញ្ជក់​មាន់

ការចូលរួមចំណែកដែលមិនមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈល្អ ramrod របស់ខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយ និងសុភមង្គលច្រើន សូមរីករាយជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ

រយៈ:

08:04

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច