រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ស្ត្រី​ធាត់​បាន​រួមភេទ​ហើយ​ធ្វើ​ការ​ផ្លុំ​កញ្ចែ​

ទីមួយ ស្រីសំផឹងលើសទម្ងន់នេះ ផ្តល់អោយខ្ញុំនូវការភ្ញោចមាត់ ហើយបន្ទាប់មកយើងរួមភេទ។ ខ្ញុំ​បាន​ខួង​នាង ហើយ​ទារក​នោះ​បាន​បឺត​សាច់​ចៀម​របស់​ខ្ញុំ​ម្តងទៀត ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​បិត​លើ​មុខ​នាង។

រយៈ:

08:00

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច