រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

មិត្តភក្ដិ ជប់ប្រពន្ធខ្ញុំ នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំសកល

Dude ស្តីបន្ទោសមិត្តស្រីដែលកំពុងសិក្សារបស់គាត់សម្រាប់ការងារសេវាកម្មផ្ទាល់មាត់។ នាង​រវល់​នឹង​គម្រោង​មួយ ប៉ុន្តែ​ចង់​ផ្គាប់​ចិត្ត​មិត្ត​ប្រុស​ដោយ​ប្រើ​មាត់​ខ្លះ។ នាងធ្វើឱ្យគាត់ក្បាលដ៏អស្ចារ្យ ខណៈពេលកំពុងលេងសើច។

រយៈ:

02:50

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច