រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ប៍នតង់ដេងកំពុងជញ្ជក់ដំបង

រ៉ាមរ៉ូដធំ កំពុងតែលូនចូលទៅក្នុងដើមទ្រូង។ នាង​មិន​អាច​រស់​ដោយ​គ្មាន​ការ​វាយ​វា​ដោយ​អណ្ដាត​របស់​នាង​ឡើយ។

រយៈ:

04:59

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច