រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ស្ត្រីពោះធំកំពុងរួមភេទ

ស្តុបងងឹតមួយកំពុងរួមភេទជាមួយក្មេងស្រីនេះ ជាមួយនឹងរន្ធដ៏ធំនៅក្នុងឈុតភាពយន្តអន្តរជាតិ។

រយៈ:

12:16

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច