រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

បុរសខ្មៅកំពុងចូលទៅក្នុង Amber ក្តៅ

ស្តុបដ៏ខ្មៅងងឹតមួយមានលិង្គធំជាងគេ ហើយគាត់កំពុងប្រើវាដើម្បីចូលទៅក្នុងឆ្កេញីដ៏រីករាយនេះ។

រយៈ:

05:00

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច