រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ក្មេងជំទង់លិតបាល់ និងមាន់

ក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុស្របច្បាប់កំពុងដាក់បបូរមាត់របស់នាងនៅលើសត្វត្រយ៉ង ហើយនាងក៏កំពុងលិទ្ធបាល់ជាមួយនឹងបបូរមាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងផងដែរ។

រយៈ:

08:00

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច