រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ឆ្កេញី​ពីរ​ក្បាល​កំពុង​លិត​ញី

ស្លុតពីរបីនាក់ដែលចូលចិត្តវាយទឹកកាមកំពុងលិតកញ្ចែរួមគ្នាក្នុងវគ្គដ៏មានតម្លៃនេះ។

រយៈ:

11:11

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច